Học SAP2000 căn bản (Tiếng Anh)

VnCivil.com tiếp tục chia sẻ các bạn chuỗi Video hướng dẫn thực hành và làm việc trên phần mềm thiết kế kết cấu SAP2000 đến từ nhà sản xuất CSI.

Chuỗi video hướng dẫn học sap2000 này không phải là những bài thực hành từ a tới z của một công trình nào cả, mà nó là những video hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần mềm tương ứng với các chức năng có trên phần mềm. Điều này rất quan trọng cho các kỹ sư trong việc sử dụng tối đa khả năng của phần mềm để hỗ trợ tính toán kết cấu.

Danh sách bài học SAP2000 căn bản (Tiếng Anh):

 • 01 Introductory Tutorial (30:17)
 • 02 Select Commands (6:49)
 • 03 Draw Commands (9:29)
 • 04 Mass and Modal Analysis (5:46)
 • 05 P-Delta Analysis (10:17)
 • 06 Nonprismatic Sections (6:22)
 • 07 Interactive Database Editing (7:59)
 • 08 Area Edge Constraints (3:13)
 • 09 Tension-only Bracing (4:21)
 • 10 Response Spectrum Analysis (5:31)
 • 11 Modal Time History Analysis (14:04)
 • 12 Section Designer (13:23)
 • 13 Cardinal Points (9:51)
 • 14 Displaying Tabular Data (9:14)
 • 15 Creating Reports (11:18)
 • 16 Cable Objects (18:40)
 • 17 Tendons (10:33)
 • 18 Gap Elements (17:46)
 • 19 Nonlinear Staged Construction (7:48)
 • 20 Nonlinear Shear Walls (29:49)
 • 21 Static Pushover Analysis (10:40)
 • 22 Power Spectral Density (12:50)
 • 23 Wave Loading (5:24)
 • 24 Model Alive (4:52)
 • 25 Open Application Programming Interface (13:54)
 • 26 CSiLoadOptimizer (10:36)
 • 27 Buckling Factors and Modes (7:22)
 • 28 Varying Mass in Seismic Analyses (17:13)
 • 29 Fast Nonlinear Analysis (17:58)
 • 30 Web Activated Licensing (13:58)
 • 31 Automated Wind Loads (18:42)
 • 32 Steady-State Vibration (17:36)
 • 33 Modeling Beam-Column Joint Flexibility (12:05)

[wonderplugin_gallery id=”2″]